Uitgangspunten

Missie

Binnen het SWV VO N.O. Overijssel bieden de scholen alle leerlingen van het SWV zo thuisnabij en zo optimaal en passend mogelijk onderwijs en ondersteuning. Het SWV is gezamenlijk verantwoordelijk voor een dekkend onderwijsaanbod in de regio.

Visie

Kerntaken

Het Samenwerkingsverband VO N.O. Overijssel heeft de wettelijke en maatschappelijke taak/plicht om er voor te zorgen dat elke leerling binnen ons SWV een passende onderwijsplek heeft of krijgt.

Dit vraagt van alle betrokkenen een onderlinge samenwerking dat gebaseerd is op:

Solidariteit, vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid.

Tevens zorgen de scholen ervoor dat er doelmatig wordt omgegaan met de inzet van middelen, ingespeeld wordt op veranderingen en vernieuwingen en dat zij transparant  zijn voor en open zijn naar alle betrokkenen wat betreft financiën, onderwijsaanbod en expertise.

Verantwoordelijkheden van de scholen binnen ons SWV

Onderwijs

De scholen in ons Samenwerkingsverband  baseren het dagelijks handelen op goed onderwijs, dat  kwantitatief en kwalitatief zo optimaal mogelijk is vorm gegeven.
Daarom geven zij onderwijs op maat door rekening te houden met het unieke van de leerling, de diversiteit aan leerlingenaanbod en de mogelijkheden en competenties van de leerling.
De docenten bepalen op basis van hun competent zijn, daar waar mogelijk, zo veel mogelijk in samenspraak met de leerlingen, de inhoud van het onderwijs.
De basis van het onderwijs op de scholen wordt bepaald door de kerndoelen en wat wettelijk vereist is m.b.t. de diverse schoolprogramma’s.

Ondersteuning

Het ondersteuningsbeleid en de ondersteuningsstructuur binnen de scholen is effectief en efficiënt ingericht en geformaliseerd in het Zorg Advies Team. Daardoor kunnen ontwikkelingsproblemen snel worden gesignaleerd, waardoor er adequaat en handelingsgericht wordt opgetreden.
Op alle scholen wordt basiszorg geboden dat voldoet aan de door het bestuur van het SWV vastgestelde criteria.
Van de geboden extra ondersteuning op de scholen en vormen van expertise kunnen alle leerlingen uit ons SWV doelmatig gebruik maken, zodat een dekkend onderwijsondersteuningsaanbod geboden wordt.

Oudercontacten

Binnen ons SWV wordt op de scholen regelmatig gesproken met de ouders over de ontwikkeling van hun kind en over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van alle betrokkenen binnen de schoolorganisaties. Dit overleg is, waar nodig, geformaliseerd in wettelijk verplichte organen. 

Structuur organisatie SWV vo NO-Overijssel

structuur-SWVno

 © 2019 SWV v.o. N.O.-Overijssel
Webdesign: JHmedia